LIKOTOUR - cestovní kancelář

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář Likotour spol. s r.o. zpracovává osobní údaje, které zákazník Likotour spol. s r.o. poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním a dále osobní údaje, které shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Likotour spol. s r.o. zpracovává kontaktní a identifikační údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním

 

2. Zákazník nemá dle žádného právního předpisu povinnost poskytnout Likotour spol. s r.o. své osobní údaje, poskytnutí osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

 

3. Likotour spol. s r.o. při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Likotour spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

 

4. Osobní údaje zákazníka bude Likotour spol. s r.o. zpracovávat pouze k těmto účelům:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů Likotour spol. s r.o.

c) dodržení právní povinnosti Likotour spol. s r.o. stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost Likotour spol. s r.o. uchovávat daňové doklady dle příslušných zákonů)

d) obchodní a marketingové účely

 

5. K obchodním a marketingovým účelům podle článku 11.4(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a email zákazníka.

 

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a) k účelu podle článku 4.(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);

b) k účelu podle článku 4.(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu) a v případě, že zákazník v uvedené době zahájí proti Likotour spol. s r.o. soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c) k účelu podle článku 4.(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti Likotour spol. s r.o.

d) k účelu podle článku 4.(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 6. budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

 

8. Za účelem uvedeným v článku 4.(a) bude Likotour spol. s r.o. v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;

b) poskytovatel služeb letecké a autobusové přepravy;

c) pojišťovna spolupracující s Likotour spol. s r.o., pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;

d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

 

9. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým Likotour spol. s r.o. uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci Likotour spol. s r.o..

 

10. Zákazník bere na vědomí, že Likotour spol. s r.o. může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

11. Likotour spol. s r.o. vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

 

12. Zákazník má právo požádat Likotour spol. s r.o. o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Likotour spol. s r.o. oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu likotour@likotour.cz.

 

13. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Likotour spol. s r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Likotour spol. s r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby Likotour spol. s r.o. odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, Likotour spol. s r.o. neprodleně odstraní závadný stav.

14. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Likotour spol. s r.o. jejich osobní údaje.

Vytvářím objednávku...